Kaikki vaikuttaa kaikkeen

Varhaisella puuttumisella tarkoitetaan niin yksilön kuin koko organisaationkin ongelmien jäljittämistä ja pysäyttämistä - mieluiten jopa ennakoimista - ennen tilanteen tulehtumista. Ongelman, tai riskin mahdollisuuden, tunnistamiseksi on hiljaisen tiedon kuulostelu ja sanoittaminen tarpeen. Hyvinvoinnin ylläpitämiseksi on sekä yleisistä että yksilöllisistä esteettömyysratkaisuista huolehdittava sekä sanallisiin että sanattomiin viesteihin reagoiden.

Hyvinvoinnin johtaminen, mitä se on?

Normaali

Tekemällä oppien ja ajan myötä uusien työntekijöiden osaaminen karttuu. Hiljainen ammattitaito täydentää alkuperäistä asiantuntijatietoa, joka sekin muuntuu vähittäin hiljaiseksi osaamiseksi. Kun yksilön osaaminen on enimmiltään hiljaista, välitettävissä olevaa tietoa on vain jäävuoren huippu. Todennäköisesti paljon tärkeää informaatiota piilee uinumassa pinnan alla. Jotta se voitaisin saada sieltä näkyviin, johtaja tarvitsee keinoja asiantuntijuuden elvyttämiseksi kielellisesti ilmaistavaan muotoon.

Hyvinvoinnin johtamiseen kuuluu osata käyttää sellaisia menetelmiä, joilla työyhteisön terveellisyyttä, toimivuutta ja tuloksellisuutta parantava hiljainen tieto saadaan ergonomiaa tukemaan työyhteisön arjessa.

Fyysinen ergonomia – työskentelyn olosuhteet

Vaikea

Hiljainen tieto voi joissain tapauksissa olla suorastaan vaaratekijä. Mitä vähemmän työn yksityiskohdat ovat silmin havaittavia, sen suurempi on riski, että mestari tulkitsee kehonsa signaalit väärin ja tekee itse muuta kuin luulee tekevänsä. Pitkän ajan kuluessa tuntumalla itse työskentelemään tottunut saattaa siirtää, luulemansa suoritusmallin oppipojalleen.

Organisaation rakenne

Mikäli organisaatiotasojen rajapintoja määrittelevää hiljaista tietoa ei saada käsitteellistettyä, ongelmat saattavat kumuloitua ja ajanoloon kriisiytyä.

Työskentelyn sietämätön helppous

Työtehtävien haasteellisuuden optimointi kullekin työntekijälle henkilökohtaisesti on esimiehen vaativa velvollisuus. Hänen on onnistuttava raottamaan sitä hiljaisen tiedon esirippua, jonka taakse kätkeytyvät sekä työntekijän opitut ja luontaiset tiedot ja taidot että kunnianhimoa kannattelevat ominaisuudet.

Esimerkin voima

Vaikea

Mallioppimisessa emme opi kuvailemaan suoritusta niin tarkasti, että osaisimme selittää sen riittävän yksityiskohtaisesti vaikkapa terveydenhuollolle onnettomuuden jälkeen. Mitä enemmän hiljaista tietoa saadaan analysoitua käsitteelliseen muotoon
erilaisten töiden sujuvan suorittamisen edellytyksistä, sen paremmat mahdollisuudet on, paitsi perustellusti tunnistaa kulloinenkin työkyvyn taso, myös optimoida  kaikki ergonomian edellytykset  jokaisella työpaikalla ja jokaisessa työpisteessä.

Osaaminen ergonomian perustana

Vaikea

Mitä enemmän johonkin ammattiin liittyy taitoelementtejä, sen enemmän sen asiantuntijuus rakentuu hiljaisen tiedon kautta. Voidakseen alansa ammattihenkilönä, opettajana sekä yleensä kehittämis- ja johtamis tehtävissä menestyksekkäästitoimia, on taitajan kyettävä välittämään asiantuntemuksensa käsitteellisessä muodossa oppilailleen, koulutettavilleen, työyhteisölleen ja muiden alojen asiantuntijoille.

Koulutus, ammattitaidon ylläpitäminen ja hiljainen tieto

Vaikea

Ammatilliseen asiantuntijuuteen kuuluu kyky toimia asiantuntijana myös kanssakäymisessä
toisen alan asiantuntijoiden kanssa. Hyvää ergonomiaa on vastuun kantaminen omasta
työkykyvystä ja siitä huolehtiminen. Termi varhainen puuttuminen tarkoittaakin niin työntekijän itsensä, työnantajan ja esimiesten kuin työterveyshuollonkin tehtäviä. Hyvinvoinnin tilasta viestittävien signaalien tunnistaminen kuuluu ergonomiaosaamiseen. Siksi se tulisi sisällyttää myös opetusohjelmiin. Hiljainen tieto on aina, syntyessään käsitteelliseen hahmoon, myös uutta tietoa. Siihen onkin syytä suhtautua yhtä kriittisesti testaten kuin mihin tahansa uuteen esiteltyyn ilmiöön. Koulutuksessa olisikin syytä nostaa hiljaisen tiedon lukutaito medialukutaidon rinnalle.

Kuormittumisen monta merkitystä

Kun kuormitusmittausten tulokset ovat ristiriitaisia liikesuorituksista tehtyjen havaintojen kanssa, ilmiön selittämiseksi saattaa ilmaantua sellaista hiljaista tietoa, mikä on erityisen arvokasta sekä työn ja kuntoutustoimien suunnittelun että työssä ilmenevien terveysongelmien diagnosoinnin kannalta.