Kaikki vaikuttaa kaikkeen

Varhaisella puuttumisella tarkoitetaan niin yksilön kuin koko organisaationkin ongelmien jäljittämistä ja pysäyttämistä - mieluiten jopa ennakoimista - ennen tilanteen tulehtumista. Ongelman, tai riskin mahdollisuuden, tunnistamiseksi on hiljaisen tiedon kuulostelu ja sanoittaminen tarpeen. Hyvinvoinnin ylläpitämiseksi on sekä yleisistä että yksilöllisistä esteettömyysratkaisuista huolehdittava sekä sanallisiin että sanattomiin viesteihin reagoiden.

Yhteinen ja yksityinen osaaminen

Kun ammattinimike ja työpaikka ovat samat, edellyttääkö se kahdelta keskenään työskentelevältä samanlaista yhteistä osaamista? Jos ei, miksi ja miten yksilöllistä osaamista ilmenee ja voidaan edellyttää?

Hyvinvoinnin johtaminen, mitä se on?

Normaali

Tekemällä oppien ja ajan myötä uusien työntekijöiden osaaminen karttuu. Hiljainen ammattitaito täydentää alkuperäistä asiantuntijatietoa, joka sekin muuntuu vähittäin hiljaiseksi osaamiseksi. Kun yksilön osaaminen on enimmiltään hiljaista, välitettävissä olevaa tietoa on vain jäävuoren huippu. Todennäköisesti paljon tärkeää informaatiota piilee uinumassa pinnan alla. Jotta se voitaisin saada sieltä näkyviin, johtaja tarvitsee keinoja asiantuntijuuden elvyttämiseksi kielellisesti ilmaistavaan muotoon.

Hyvinvoinnin johtamiseen kuuluu osata käyttää sellaisia menetelmiä, joilla työyhteisön terveellisyyttä, toimivuutta ja tuloksellisuutta parantava hiljainen tieto saadaan ergonomiaa tukemaan työyhteisön arjessa.

Yhteinen vai yksityinen työkyky

Työkyky vaihtelee yksilöllisesti lähes päivästä, jopa hetkestä, toiseen. Sen muutoksiin ei kuitenkaan  tulla kiinnittäneeksi huomiota niin kauan, kuin ylletään työkykyvaatimuksiin, jotka edustavat työlle määriteltyä yhteistä työkykyä.

Fyysinen ergonomia – työskentelyn olosuhteet

Vaikea

Hiljainen tieto voi joissain tapauksissa olla suorastaan vaaratekijä. Mitä vähemmän työn yksityiskohdat ovat silmin havaittavia, sen suurempi on riski, että mestari tulkitsee kehonsa signaalit väärin ja tekee itse muuta kuin luulee tekevänsä. Pitkän ajan kuluessa tuntumalla itse työskentelemään tottunut saattaa siirtää, luulemansa suoritusmallin oppipojalleen.

Kun tehtävät vaihtuvat, vaihtuuko kieli?

Kieli on moniselitteisempi, monitahoisempi ja monitasoisempi vaikuttaja työyhteisössä, kuin vain tietojen vaihdon väline. Kaikki työyhteisöt, mutta myös yksittäiset tiimit niissä, kauan yhdessä työskennellessään, alkavat huomaamattaankin rakentaa omaa sisäpiirin viestintäjärjestelmäänsä. Tiimien sekoittuessa ja esimiesten ja alaisten roolien vaihtuessa saattaa olla hyvinkin merkityksellistä se miten sujuvasti ilmaisukulttuurien vuorovaikutus onnistuu.

Organisaation rakenne

Mikäli organisaatiotasojen rajapintoja määrittelevää hiljaista tietoa ei saada käsitteellistettyä, ongelmat saattavat kumuloitua ja ajanoloon kriisiytyä.

Kun kieli vaihtuu, vaihtuvatko sanat?

Kielten opiskelu painottuu usein sanalistojen pänttäämiseen. Sanoilla on kuitenkin monta merkitystä ja niiden yhdistelmillä lähes rajaton määrä tulkintoja. Suurimmat kielitaito-ongelmat eivät ehkä olekaan niiden kielten oppimisessa, joita puhutaan eri maissa. Hankalinta se voi olla jopa kahden eri samaa äidinkieltä puhuvan ammattikunnan tai työyhteisön välillä, kun sanat eivät muutu mutta sanontojen tulkinta kylläkin.

Työskentelyn sietämätön helppous

Työtehtävien haasteellisuuden optimointi kullekin työntekijälle henkilökohtaisesti on esimiehen vaativa velvollisuus. Hänen on onnistuttava raottamaan sitä hiljaisen tiedon esirippua, jonka taakse kätkeytyvät sekä työntekijän opitut ja luontaiset tiedot ja taidot että kunnianhimoa kannattelevat ominaisuudet.

Harrastus ammattitaidon perustana

Lapsuudessa aloitettu harrastus on käytännössä lähes välttämätön edellytys joidenkin, vuosien harjaantumista edellyttävien, ammattien riittävän taitotason saavuttamiseen aikuisella iällä. Näissä ammateissa hiljaisen osaamisen ja tiedon osuus tehtävien hallinnasta on valtava. Siksi työkykyvaatimusten kuvaaminen, vaikkapa  työtrveyshuollolle hoidon ja kuntoutuksen suunnittelun perustaksi, ei onnistu kyllin kattavasti.